co je gCon

Chceme poskytovat technologická řešení pro akce, která zjednoduší pracovní život jejich pořadatelům a která poskytnou konkrétní a měřitelné přínosy pro všechny jejich návštěvníky. Chceme se stát rozšířením pořadatelského týmu. Přinášíme odborné znalosti a řešení, která pomůžou dosáhnout toho, aby akce byla úspěšná.

AdvantageSystém gCon je komplexní softwarové a hardwarové řešení pro správu elektronického obsahu akcí. Je koncipován jako modulární řešení, které je schopno zajistit správný chod akcí od jednodenních firemních školení až po týdenní konference s mnoha tisíci účastníky. Hlavním cílem systému gCon je zefektivnění přenosu informací.

Hlavní předností systému je centralizovaný sběr prezentací a jejich distribuce do konferenčních sálů. Konferenční systém gCon také umožňuje připravit a podle potřeby upravit program, registrovat účastníky, zasílat jim veškeré změny a novinky, zobrazovat nejrůznější informace, atd.

Celý systém gCon je rozdělen do mnoha modulů rozdělených do skupin podle typu uživatelů, pro které jsou určeny. Mnoho modulů je možné využít i prostřednictvím velmi oblíbené mobilní aplikace gCon nebo osobní webové stránky účastníka akce.

Systém gCon je nainstalován celkem na třech serverech. První je umístěn v Praze v serverovně a je připojen k páteřnímu internetovému spoji pomocí vysokorychlostní linky. Ten je v chodu stále a obsluhuje veškerý chod systému před a po akci. V průběhu akce se přímo v místě konání přidají další dva servery (hlavní a záložní). Ty se starají o ukládání všech dat a jejich prezentaci účastníkům. To zajistí vyšší rychlost a bezpečnost dostupnosti všech uložených dat. Data z těchto dvou serverů se synchronizují v reálném čase s prvním serverem na internetu, aby bylo možné data dodávat i do mobilní aplikace a webového rozhraní účastníků.

Systém gCon umožňuje pořádání i hybridních a zcela virtuálních kongresů. Umí zprostředkovat prezentaci řečníka, který se nemohl osobně zúčastnit. A samozřejmě umí i všechny prezentace přenášet živě na internet, kde je mohou účastníci sledovat.

výhody

Konferenční systém gCon všem svým uživatelům usnadňuje práci s digitálním obsahem. Zlepší organizační úsilí, zefektivní přenos informací a zjednoduší komunikaci s účastníky.

jednoduchá správa | moderní technologie | centrální kontrola | modulární řešení | zabezpečená data | odborný dohled | spokojený klient

Organizátor
 • Snadnější příprava digitálních dat
 • Jednoduší sběr prezentací
 • Přehled o účastnících
 • Snadné a okamžité úpravy programu
 • Získání různých statistických dat
Přednášející
 • Možnost změn prezentací na poslední chvíli
 • Snadnější logistika prezentací
 • Podpora vzdáleného prezentování
 • Lepší komunikace s posluchači
 • Získání zpětné vazby
Účastník
 • Všechny aktuální informace pohromadě
 • Sestavení vlasního osobního programu
 • Lepší orientace v místě akce
 • Možnost aktivně se zapojit
 • Možnost sledování prezentací vzdáleně
Advantage
Advantage
Advantage
Advantage
Advantage

popis všech modulů

Popis všech dostupných modulů, které obsahuje kongresový systém gCon. I přes naší velikou snahu se nám zde určitě nepodařilo popsat všechny rozsáhlé možnosti našeho systému. Pokud vám zde něco chybí, neváhejte nás kontaktovat.

Info
Core
Jádro celého kongresového systému gCon. Zajišťuje bezchybnou funkci všech dalších modulů a bezpečné uložení všech potřebných dat.
Řídící a nejdůležitější část celého systému. Stará se o ukládání a zálohování dat, bezpečnost a spolehlivost komunikace, přihlašování uživatelů, komunikaci s okolím přes internet, atd. Přesto je pro uživatele téměř neviditelné. Všechny ostatní funkce kongresového systému gCon zajišťují jednotlivé moduly.

Jádro mobilní aplikace gCon určené pro akci. Slouží také pro grafický návrh podoby aplikace. Umožňuje předem vizuálně zkontrolovat všechny hlavní obrazovky aplikace. Umí měnit obrázek na titulní stránce, nastavovat všechny barvy použité v aplikaci a zvolit popisky a grafiku všech hlavních tlačítek.
Je to hlavní řídící část mobilní aplikace gCon. Řídí spolupráci všech modulů na platformách Android a iOS. Jeho webová část pomáhá při přípravě aplikace. Zobrazuje předběžné náhledy na vzhled aplikace ještě před jejím vlastním naprogramováním. Generuje také přesnou specifikaci aplikace na základě požadavků klienta.
Designer
Designer

Základní část webové stránky akce. Umožňuje její jednoduchou konfiguraci včetně přihlašování na osobní stránku registrovaných účastníků.
Jádro webové stránky kongresu. Zajišťuje základní funkce internetové prezentace. To je responzivní zobrazování informací a přístup k datům. Umí také přihlašování registrovaných účastníků pomocí jejich e-mailu a hesla. Základní menu se po přihlášení rozšíří o funkce určené pouze registrovaným účastníkům. Lze nadefinovat i položky menu, které jsou přístupné pouze pro aktivní účastníky (řečníci, autoři a předsedající).
Celou tuto webovou stránku může organizátor velmi snadno a intuitivně konfigurovat pomocí jednoduchého redakčního systému. Ten umí nastavovat styly prvků celého menu, horní grafiku, spodní lištu, všechny použité barvy, atd.

Jádro celého systému. Slouží k nahrávání, kontrole a případné editaci prezentací od jednotlivých řečníků a jejich distribuci do konkrétních sálů. Umožňuje provádět i změny v programu. Pod dohledem správce ho mohou používat i organizátoři a účastníci. Na osobní stránce účastníka umožňuje nahrání jeho prezentací vzdáleně před akcí.
Picker

Navazuje na předchozí modul. V sálech umožňuje zobrazení programu sekcí a řečníkům samoobslužné spouštění jednotlivých prezentací. Je koncipován tak, aby ho po spuštění správcem na začátku dne mohli používat účastníci samostatně. Zprostředkovává také vzdálené prezentování řečníkům, kteří nemohou osobně přijet.

Modul, který slouží k ovládání celého sálu z režie. Je určen výhradně odborné obsluze a umožňuje spouštět a zastavovat prezentace, ovládat časomíru, řídit zobrazení jména řečníka, atd.

Část systému určená pouze pro správce. Slouží ke sledování funkčnosti celého systému a okamžitě hlásí jakékoli poruchy síťových spojů nebo nefunkčních komponent systému.

Pomocí tohoto modulu lze jednoduše do databáze registrovaných účastníků doplnit jejich portrétní fotografie přímo v místě akce. Fotografie si mohou účastníci doplnit i sami pomocí osobní stránky účastníka nebo mobilní aplikace. Tyto fotografie lze pak zobrazit v programu, v mobilní aplikaci, atd.

Zobrazování statistických informací o akci v reálném čase. Umí vypočítat poměr různých druhů prezentací, jak dopředu řečníci své prezentace odevzdávají, kolik jich je již odevzdaných, atd. Tyto jistě zajímavé údaje lze zobrazit i na osobní stránce účastníka nebo v mobilní aplikaci.

Na obrazovce zobrazuje odpočet zbývajícího času pro jednotlivé řečníky během jejich prezentace. Délka prezentace se automaticky čerpá z programu akce. Modul umožňuje i ruční ovládání časomíry z režie v sále.

Modul umožňující zobrazovat nejrůznější informace v průběhu akce. Zprostředkovává data pro obrazovky s programem před jednotlivými sály, jména přednášejících na řečnickém pultu, přenosy obrazů ze sálů, nejrůznější novinky a zprávy pro účastníky, atd.

Jednoduchý modul umožňující organizátorům přehledně a na jednom místě spravovat reklamní prezentace spouštěné o přestávkách.

Používá se dlouho před akcí pro sestavování programu celé akce. Umožňuje velmi snadno editovat všechny položky programu, včetně přesunu jednotlivých prezentací i celých sekcí ze sálu do sálu. Lze zadávat i abstrakta k přednáškám, fotografie autorů, exportovat hotový program a mnoho dalšího. Provádí také automatickou kontrolu programu z hlediska kolizí délky trvání sekcí a kolizí stejných časů řečníků a předsedajících. Účastníkům modul přehledně zobrazuje kompletní program akce na webové stránce akce a mobilní aplikaci.
Programme

Přehledné grafické znázornění kompletního programu jednoho dne na jediné stránce. Zobrazuje najednou barevně odlišené sekce ze všech sálů.

Velmi rozsáhlý modul pro zobrazení a kompletní správu elektronických posterů. První část umožňuje účastníkům na speciálních dotykových panelech prohlížení, vyhledávání a hodnocení posterů. Tyto panely umožňují zobrazit i jiné údaje o akci včetně kompletního aktuálního programu. Pomocí druhé části provádí organizátor správu obsahu posterů a vyhodnocení návštěvnosti a hodnocení jednotlivých posterů. Prohlížet e-postery, hodnotit je a vyhledávat v jejich seznamu lze i na osobní stránce účastníka a v mobilní aplikaci.

Systém umožňující spravovat a zobrazovat novinky a zprávy na obrazovkách rozmístěných v prostorách akce nebo prostřednictvím aplikace na mobilních telefonech registrovaných uživatelů. Využití najde při změnách v programu, pro upozornění na blížící se důležité události, při vyhlašování výsledků, atd.

Zobrazení nejrůznějších grafických nebo textových informací. Modul lze využít na publikaci plánků prostor akce, sponzorů, reklamních sdělení. doprovodných akcí. atd.

Důležitý modul obzvláště u velkých akcí. Umožňuje sestavit účastníkovi osobní program akce výběrem jednotlivých prezentací z celého programu. Upozorňuje i na časové kolize zvolených prezentací.

Pokládání otázek řečníkům. Lze použít ve dvou verzích, adresné nebo anonymní. Pro položení otázky lze použít mobilní aplikaci, v které musí být tazatel zaregistrován nebo webové rozhraní účastníka. Modul umožňuje administraci otázek, překlady, hodnocení (lajkování) i export položených otázek na konci sekce.

Průzkumy a různé dotazníky lze účastníkům zprostředkovat právě pomocí tohoto modulu. Opět lze dotazování provádět adresně i anonymně. Odpovídat lze pomocí mobilní aplikace nebo webového rozhraní účastníka. Samozřejmě po uzavření ankety lze zobrazit nebo exportovat přehled výsledků nebo detailní soupisy odpovědí. Účastník se k dotazníkům může vracet a vyplňovat je postupně během akce.

Toto je podobný modul jako Surveys, ale hlasuje se v reálném čase. Tedy pouze v určitém časovém intervalu, který nastavuje organizátor obvykle v režii, prostřednictvím mobilní aplikace nebo osobní stránky účastníka. Zobrazení i export výsledků je samozřejmost.

Zobrazí seznam všech registrovaných účastníků akce. Uživatel v něm může pohodlně vyhledávat a posílat vzkazy ostatním účastníkům aniž by byli zveřejněny jejich osobní údaje jako je e-mail a telefonní číslo.

Zprostředkování komunikace účastníků se zástupcem organizátora. Účastníci mohou organizátorovi snadno posílat vzkazy nebo dotazy. Modul má formu chatu.

Důležitý modul, který umožňuje řečníkům a předsedajícím aktivní účast na akci vzdáleně. Využití najde v situacích, kdy účastník nemůže na kongres osobně přijet nebo u zcela virtuálních akcí. Obsahuje i virtuální přípravnu pro řečníky.

Volitelná součást mobilní aplikace nebo osobní stránky účastníka, která zobrazuje živé přenosy prezentací z akce. V kombinaci s moduly Question nebo Voting umožňuje také interakci se sálem.

zvládli jsme

Konferenční systém gCon naši klienti používají již od roku 2012 a od té doby byl použit na mnoha různých akcích a stihl zpracovat mnoho zajímavých dat.

kongresů

332

zemí

22

mobilních aplikací

95

prezentací

252 083

posterů

9 631

přeneseno GB dat

111 854
"Ke všem našim minulým akcím jsme přistupovali s maximálním úsilím a všechny překážky jsme překonávali s nezměrným odhodláním.
Tento styl práce jsme samozřejmě připraveni používat i při všech našich nadcházejících úkolech. Těšíme se na to."
Brode

máme za sebou

Výběr největších akcí, které jsme v minulosti pomocí konferenčního systému gCon úspěšně zvládli.

Vídeň
Praha
Ostrava
Brno
Aarhus
Olomouc
Bordeaux
Praha
Ostrava
Praha
Lisabon
Amsterdam
Praha
Brno
Vestec
Rotterdam
Calgary
Praha
Praha
Londýn
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Kodaň
Praha
Praha
Mnichov
Praha
Brno
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Ostrava
Praha
Praha
Praha
Madrid
Praha
Praha
Hradec Králové
Praha
Olomouc
Lisabon
Oman
Praha
Praha
Praha
Praha
Berlin
Kutná Hora
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Brno
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Hradec Králové
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Tvoršovice
Rotterdam
Brno
Rotterdam
Bordeaux
Praha
Praha
Praha
Petrohrad
Bratislava
Brno
Praha
Bratislava
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Praha
Praha
Brno
Praha
Lyon
Dubrovník
Praha
Ostrava
Praha
Karlovy Vary
Mikulov
Praha
Lugano
Ostrava
Praha
Praha
Thessaloniki
Praha
Praha
Olomouc
Brusel
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Kroměříž
Praha
Praha
Praha
Praha
Helsinki
Atény
Praha
Brno
Praha
Praha
Ostrava
Ostrava
Brno
Praha
Praha
Madrid
Plzeň
Mallorca
Praha
Brno
Krakov
Praha
Bratislava
Glasgow
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Praha
Praha
Plzeň
Praha
Praha
Brno
Praha
Ostrava
Praha
Karlovy Vary
Praha
Praha
Praha
Praha
Valencie
Praha
Praha
Praha
Bělehrad
Maastricht
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Brno
Drážďany
Plzeň
Istanbul
Praha
Praha
Karlovy Vary
Praha
Praha
Ostrava
Karlovy Vary
Praha

mobilní aplikace

Výběr mobilních aplikací, které v minulosti posloužily jako skvělý pomocník pro účatníky kongresů.

ke stažení

leták - mobilní aplikace

Kompletní popis mobilní aplikace gCon a všech jejích modulů.

leták - hybridní a virtuální kongres

Stručný popis našeho řešení pro pořádání hybridních i zcela virtuálních akcí.